Algemene voorwaarden

4-Freelancers.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van deze website www.4-Freelancers.nl (vanaf nu te noemen: "site" of "4-Freelancers.nl"). Door zich toegang te verschaffen tot www.4-Freelancers.nl gaat u onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 1. Inhoud 4-Freelancers.nl

1.1. 4-Freelancers.nl heeft de inhoud van onze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot geplaatste opdrachten en bedrijven zijn echter afkomstig van de opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

 

Artikel 2. Doel van 4-Freelancers.nl

2.1. De door ons onderhouden site stelt freelancers (zzp’ers) en opdrachtgevers in staat contact met elkaar op te nemen. 4-Freelancers.nl is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de site. 4-Freelancers.nl is volledig onafhankelijk.

 

Artikel 3. Gegevens

3.1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, uw naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot uw CV volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site en het verstrekken van bovenstaande persoonlijke gegevens. 

3.2. 4-Freelancers.nl behoudt zich het recht voor profielen en opdrachten te verwijderen van de site in geval de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij 4-Freelancers.nl en/of de opdrachtgevers en freelancers (zzp’ers). 

4.2. Het is u niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de site, anders dan conform het doel van de site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 4-Freelancers.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Nederlandse Databankenwet.

 

Artikel 5. Spam & Harvesten

5.1. Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van werkzoekenden, werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete opdracht. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel: e-mailadressen van opdrachtgevers en freelancers (zzp’ers) te verzamelen om welke reden dan ook. 

5.2. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

 

Artikel 6. Uitsluiting

6.1. Wij behouden ons het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van 4-Freelancers.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 7. Garantie

7.1. Het beheer van 4-Freelancers.nl garandeert op geen enkele wijze dat: 

 • Informatie op de site, inclusief de op de site geplaatste opdrachten en bedrijfsinformatie juist, actueel en/of volledig is
 • Een opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten
 • De site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten 
 • Derden niet het systeem onrechtmatig (zullen) gebruiken

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. 4-Freelancers.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal 4-Freelancers.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 

 • Handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste opdrachtgever
 • Onmogelijkheid de site te gebruiken
 • Het feit dat bepaalde informatie (van opdrachtgevers) op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is
 • Het onrechtmatig gebruik van de systemen van 4-Freelancers.nl, waaronder de site, door een derde. 

8.2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 4-Freelancers.nl en/of haar ondergeschikten. In die gevallen is de schade gemaximeerd tot een bedrag van € 500,00 (vijfhonderd euro).
 

Artikel 9. Vrijwaring

9.1. U vrijwaart 4-Freelancers.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze site.

 

Artikel 10. Verwijzingen

10.1. 4-Freelancers.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites. 4-Freelancers.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of eventuele daaruit voortkomende gebeurtenissen.

 

Artikel 11. Diversen

11.1. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 4-Freelancers.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. De in deze Algemene voorwaarden gebruikte koppen bij de bepalingen, zijn louter indicatief en zijn niet bindend terzake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen. Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Maastricht. De Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door 4-Freelancers.nl aangepast worden. Wij adviseren u deze Algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door 4-Freelancers.nl, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat 4-Freelancers.nl daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.

12.3. Dat de artikelen 12 tot en met 23 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 13. Doeleinden van verwerking

13.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

13.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.

13.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.

 

Artikel 14. Verplichtingen verwerker

14.1. Ten aanzien van de in artikel 13 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

14.2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

14.3. Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

Artikel 15. Doorgifte van persoonsgegevens

15.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

15.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

 

Artikel 16. Verdeling van verantwoordelijkheid

16.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

16.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

16.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

Artikel 17. Beveiliging

17.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

17.2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
 • Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
 • Secured communicate met server (HTTPS/SSL).

17.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

17.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

 

Artikel 18. Meldplicht

18.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.

18.2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

 

Artikel 19. Afhandeling verzoeken van betrokken

19.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.

19.2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 20. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

20.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.

20.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

 

Artikel 21. Audit

21.1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

 

Artikel 22. Aansprakelijkheid

22.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, , is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.

22.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

 • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
 • redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

22.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

22.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.

22.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

22.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

 

Artikel 23. Duur en beëindiging

23.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij 4-Freelancers.nl is afgerond.

23.2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

23.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

23.4. Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

 

e-Boekhouden.nl